Từ 1/3: Hợp đồng bảo hiểm xe máy bắt buộc chấm dứt trong trường hợp nào?

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

Điều 10 Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới quy định rõ về các trường hợp chấm dứt hợp đồng bảo hiểm. Theo đó, có 3 trường hợp chấm dứt hợp đồng, gồm:

Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trong các trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định của Bộ Công an; Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp chủ xe cơ giới không thanh toán đủ phí bảo hiểm; Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở tính phí bảo hiểm dẫn đến tăng, giảm các rủi ro được bảo hiểm.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành (Nghị định 103/2008), có tới 4 trường hợp hợp đồng bảo hiểm bị hủy bỏ, đó là: Xe cơ giới bị thu hồi đăng ký và biển số theo quy định của pháp luật; Xe cơ giới hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật; Xe bị mất được cơ quan công an xác nhận; Xe không sử dụng được hoặc bị phá huỷ do tai nạn giao thông được cơ quan công an xác nhận.

Ngoài nội dung trên, khoản 4 Điều 6 Nghị định 03/2021 còn nêu rõ, trường hợp cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ các quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành; Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành và phản ánh đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 3 Điều này (Nghị định 103/2008/NĐ-CP không quy định).

- Advertisement -spot_imgspot_img
Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_img